| |     latinica | english  
Насловна
Потврде

Потврда за осигурање у Р. Србији

Једна од потврда која се издају на основу члана 30. Закона о општем управном поступку (односи се на чињенице о којима ДКП не води службену евиденцију) је уверење о регулисаном социјалном/пензијском или здравственом осигурању у Швајцарској, а користи се у поступку ослобађања од ове обавезе у Србији.
У случајевима када ДКП издаје потврду о чињеницама о којима не води службену евиденцију, тада доказе о тим чињеницама обезбеђује подносилац захтева.

Уз захтев је потребно приложити:
1. важећи биометријски пасош или личну карту Р. Србије;
2. уколико се захтев односи на здравствено осигурање - потврду о плаћеном здравственом осигурању у Швајцарској, издату од стране швајцарског органа и то:
- оригинал потврду осигуравајуће куће (Krankenkasse) са тачно наведеним датумом почетка осигурања и датумом до ког осигурање важи (или са формулацијом "и даље").
или
- оригинал полисе осигурања, уколико се из ње може закључити датум почетка и престанка осигурања. Нпр. "важи од 01.01.2011. до 31.12.2011.".
3. уколико се захтев односи на социјално/пензијско осигурање - извод из AHV (Auszug aus dem Individuellen Konto / Kontoauszug) за период за који се тражи потврда, а служи за ослобађање од обавезе плаћања социјалног осигурања у Р. Србији. Извод из AHV треба да садржи све године у којима је уплаћивано социјално осигурање. Такође, неопходно је да постоји континуитет у уплатама, т.ј. да је осигураник био здравствено осигуран 12 месеци у години за коју се тражи потврда. Ако је осигураник, на пример, био сезонски радник, и осигуран само одређени број дана у години, потврда не може да се изда за ту годину.
Више информација о прибављању AHV извода, можете пронаћи овде:

https://www.ahv-iv.ch/de/Merkbl%C3%A4tter-Formulare/Bestellung-Kontoauszug

Напомена: потврде о боравку које издају општине или службе за евиденцију грађана (Gemeinde, Einwohneramt), нису доказ о горе наведеним чињеницама и у том смислу нису релевантне за издавање уверења.
 


Верзија за штампу
Конзуларне услуге
АДВОКАТИ
УРАЂЕНИ ПАСОШИ
COVID-19 КОРИСНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ПУТОВАЊЕ
Издавање спроводнице
Потврде
КОНЗУЛАРНА ОБАВЕШТЕЊА
Конзуларна надлежност
Путне исправе
Улазак у Србију - визе
Царина
Држављанство
Статусна питања
Овера докумената
Војна обавеза
Остале конзуларне услуге
Путовања грађана Србије у иностранство
Ценовник конзуларних услуга
Формулари